เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและการนำไปใช้

เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและการนำไปใช้
เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและการนำไปใช้
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ได้รับการยกย่องไปทั่วโลกว่าเป็นหลักในการพัฒนาประเทศที่จะนำไปสู่ความเจริญได้อย่างแท้จริง แต่ก็ยังมีคนไทยหลาย ๆ คนยังไม่เข้าใจนักว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายอย่างไรและจะสามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างไร

เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและการนำไปใช้

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่สามารถเป็นได้ทั้งหลักในการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และเป็นหลักในการบริหารประเทศไปพร้อม ๆ กัน โดยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว รวมถึงการนำหลักวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างที่สุด ในขณะเดียวกันการทำให้ทุกคนในชาติมีจิตสำนึกในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ คนทุกระดับชั้นจะต้องมีความรอบรู้ที่เหมาะที่ควร โดยใช้หลักความอดทน เพียรพยายาม สติปัญญา และความรอบคอบในการดำเนินชีวิต มีการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและพร้อมเสมอสำหรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านวัตถุ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจพอเพียง
CR: siamrath.co.th

แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการพัฒนาตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยึดตามหลักทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยต้องมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวมาพิจารณาประกอบร่วมด้วยเสมอ รวมทั้งการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำต่าง ๆ ก็ต้องมีความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

กรอบแนวคิด 

เป็นปรัชญาในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติตนที่มีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตของชาวไทยในอดีต โดยมองว่าโลกมีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ มีเป้าหมายที่จะรอดพ้นจากวิกฤติต่าง ๆ ที่อาจต้องเผชิญ เพื่อการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน

คุณลักษณะ 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตนของคนทุกกลุ่ม โดยอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และมีขั้นตอนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมกันไป ดังนี้ 

ความพอประมาณ  หมายถึง มีความพอเหมาะพอดี ทั้งในการคิด การพูด และการกระทำ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินว่าสิ่งที่เราคิด พูด และทำจะมีความพอเพียงหรือไม่นั้น จะต้องใช้เหตุผลประกอบการพิจารณา รวมทั้งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลที่อาจจะเกิดตามมาด้วยความรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  การเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในภายหน้าไม่ว่าจะมีระยะเวลาช้าหรือเร็วเพียงใด

เงื่อนไข ความพอเพียงในการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

เงื่อนไขความรู้

การวางแผนปฏิบัติงานจะต้องอาศัยความรอบรู้อย่างถ้วนทั่วในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถที่จะเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นและนำมาใช้ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม 

การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคุณธรรม อดทน เพียรพยายาม และมีสติปัญญา

แต่หากเราอยากขอสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อใช้ในยามจำเป็น ก็สามารถมาเปรียบเทียบสินเชื่อ ที่เหมาะกับฐานเงินเดือนของเราได้ด้วยตัวเองครับ แค่คลิกที่นี่ แล้วลองเปรียบเทียบสินเชื่อที่ถูกใจด้วยตัวเอง หรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ ทางไลน์ Line@ : @masii เราก็จะได้สินเชื่อ ที่เหมาะกับเราครับ

cfc-insert-banner-900x200

เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!