ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ คืออะไร ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร

ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ คืออะไร ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร
ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ คืออะไร ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

ตอบโจทย์สำหรับใครที่มองหาการลงทุน แต่ไม่อยากยุ่งยาก ต้องมานั่งบริหารจัดการด้วยตัวเอง แนะนำ ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต พร้อมกับดูแลเรื่องการลงทุนควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะมีความแตกต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร Masii มีรายละเอียดมาฝากค่ะ

ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ คืออะไร ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร

ประกันชีวิตยูนิต ลิงค์ คืออะไร  

ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (Unit Linked) คือ ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และการลงทุนในกองทุนรวม โดยเบี้ยประกันภัยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 เป็นค่าความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด สามารถเลือกสัดส่วนความคุ้มครองได้ตามความต้องการ ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำเงินส่วนนี้ไปบริหารเอง และบริษัทจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินประเภทต่างๆ

ส่วนที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์ ที่บริษัทเรียกเก็บ เพื่อเป็นค่าดำเนินการ ค่าดูแลรักษากรมธรรม์ และค่าบริการในการลงทุน ซึ่งจะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก ซึ่งบริษัทประกันชีวิตจะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทที่รับจัดการเงินดังกล่าวจะออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัย และบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลระบบบัญชีกรมธรรม์ของผู้เอาประกันภัย

ประกันชีวิต ยูนิต ลิงค์ คืออะไร ต่างจากประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร

เปรียบเทียบความแตกต่าง ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ และ ประกันชีวิตแบบทั่วไป 

สิ่งที่น่าสนใจ ประกันชีวิตยูนิตลิงค์  ประกันชีวิตแบบทั่วไป 
ผลตอบแทน กำไรหรือขาดทุน ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
เบี้ยประกันภัย เลือกจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จะชำระได้เอง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่ม/ลด หรือพักการชำระเบี้ยฯ ตามเงื่อนไขของบริษัท บริษัทกำหนดไว้และขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อ เพศ และอายุ
การถอนเงินจากกรมธรรม์ สามารถถอนจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์บางส่วน โดยยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่คงเหลือเพียงพอในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆภายใต้กรมธรรม์ ต้องทำการเวนคืนกรมธรรม์ และความคุ้มครองสิ้นสุดลง
การลดหย่อนภาษี ลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท

สนใจสมัครประกันสุขภาพ

regis-but
สนใจสมัคร

เพิ่มความมั่นคงให้กับเงินลงทุน หรือ เงินออม ไม่ให้ต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาล แนะนำ ซื้อประกันสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต อีกทั้งยังเบี้ยประกันสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร เลือกซื้อประกันสุขภาพ ในแบบที่ต้องการกับ Masii โดย คลิกที่นี่ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02 710 3100 รวมถึง LINE @masii

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)