วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii

วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii
วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day เรามาช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยกัน รักษ์โลก กับ masii กันเถอะ เพื่อที่เราจะได้อยู่บนโลกที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยมาร่วมมือกันทำให้โลกของเราน่าอยู่ไปพร้อม ๆ กัน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และความหมายของสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงแนวทางการรักษ์โลกด้วยกันนะคะ

วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii

ความหมายของสิ่งแวดล้อม

ก่อนเลยเรามาทำความรู้จักความหมายของสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะ สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์นั่นเอง โดยเป็นทั้งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมซึ่งสามารถจับต้อง และมองเห็นได้ และสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นนามธรรม ซึ่งหมายรวมไปถึง วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี และความเชื่อ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่อง และเชื่อมโยงถึงกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii

รักษ์โลก กับ masii

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่เราสามารถจับต้อง และมองเห็นได้ รวมไปถึงสิ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ที่ masii อยากจะชวนคุณมาอนุรักษ์ และรักษ์โลก ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ซึ่งได้แก่ ดิน น้ำ ป่าไม้ อากาศ และทรัพยากรธรรมชาติ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อตัวของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้าง โบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม

ดินและป่าไม้

ปอดของโลก หรือ ป่าไม้ คือแหล่งผลิตออกซิเจนที่ยิ่งใหญ่ของโลก และเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำ ลำธาร และที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์ป่านานาชนิด เรามีอากาศบริสุทธิ์หายใจกันอยู่ทุกวันนี้ ก็เพราะมีแหล่งป่าไม้ในโลกที่ช่วยผลิตออกซิเจน หรือฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ นั่นเอง

ในหลายปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟป่า โดยไฟป่าในปีที่ผ่านมามีความรุนแรงเป็นอย่างมาก และได้เผาผลาญพื้นที่ป่าไม้สำคัญไปหลายล้านไร่ ยกตัวเช่น ไฟไหม้ป่า Amazon ที่เป็นป่าดิบชื้น และป่าฝนเขตร้อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย รวมไปถึงการรุกล้ำเขตป่าของมนุษย์นั่นเอง

วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masiiวันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii

นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็นวิกฤติไฟป่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ถูกซ้ำเติมด้วยอุณหภูมิโลกที่สูงเป็นประวัติการณ์ รวมถึงภัยแล้งที่ดำเนินต่อเนื่องมาหลายเดือน ทำให้เหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก โดยมีพื้นที่ป่าถูกทำลายไปกว่า 30 ล้านไร่ ซึ่งทำลายต้นไม้ สิ่งมีชีวิต และสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธ์หลายชนิด โดยผลกระทบครั้งนี้ส่งผลไปยังชีวิต สิ่งแวดล้อม และบ้านเรือนของประชาชน อีกด้วย

การอนุรักษ์ดินเพื่อปลูกต้นไม้ และปลูกป่านั้น ควรมีการสร้างจิตสำนึกที่ดี ไม่สนับสนุนการทำไร่เลื่อนลอย นอกจากนั้นยังควรสนับสนุน รวมไปถึงการให้การศึกษา และการให้ความรู้ในการปลูกต้นไม้ ปลูกพืช และการปลูกพืชหมุนเวียน รวมไปถึงการละเว้นการใช้สารเคมี และลดการสร้างมลพิษที่ส่งผลต่อดิน เพื่ออนุรักษ์ดินอีกด้วย

น้ำ และอากาศ

มนุษย์จะดำรงอยู่ได้ ก็ด้วยมีปัจจัยหลายอย่างที่ช่วยเกื้อหนุน และเหมาะสมแก่การมีชีวิตอยู่ รวมไปถึงอากาศ ที่ส่งผลต่อการหายใจของมนุษย์นั่นเอง

นอกจากป่าไม้ที่เป็นเสมือนปอดขนาดใหญ่ของโลกแล้ว ป่าไม้ยังเป็นแหล่งผลิตออกซิเจน หรืออากาศ ที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้ในการหายใจอีกด้วย เพราะฉะนั้นการเล็งเห็นความสำคัญของอากาศ และสภาพอากาศ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii

นอกจากนั้นแหล่งน้ำ ก็ยังเป็นต้นกำเนิดชีวิตที่ส่งผลต่อการดำรงชีพ และการคมนาคม ของมนุษย์ โดยน้ำเป็นแหล่งอาหาร และสิ่งที่ช่วยขจัดความสกปรกต่าง ๆ รวมไปถึงการกำเนิดเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ที่มีผลต่อการยังชีพ

โดยสิ่งที่พวกเราสามารถช่วยกันรักษ์โลกได้ ก็คือช่วยกันปกป้อง และอนุรักษ์ ทำได้โดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่า และช่วยกันอนุรักษ์ป่า และพื้นที่ป่า ช่วยกันปลูกต้นไม้ รวมไปถึงไม่กระทำการณ์ใด ๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษที่ส่งผลต่อสภาพอากาศ หรือช่วยกัน รักษ์โลก โดยไม่สร้างผลกระทบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดมลพิษ และช่วยกันลดคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ส่งทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่อาจจะทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลาย และส่งผลไปยังระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และอาจจะกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่ง ทำให้แผ่นดินเหลือน้อยลง รวมทั้งการช่วยกันรักษาสภาพของแหล่งน้ำ ลำธาร คลอง หนอง บึง ทะเล มหาสมุทร ของเรา ให้มีความสะอาด ไม่มีขยะ การไม่นำสารพิษต่าง ๆ ลงไปยังแหล่งน้ำอีกด้วย

นักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลก รักษ์โลก กับ masii
Credit IG: gretathunberg

เป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันได้ความสำคัญแก่สิ่งแวดล้อมโลก โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง ด้วยอายุเพียง 17 ปี Greta Thunberg สาวน้อยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนได้ออกมารณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change

22 เมษายน วันคุ้มครองโลก masii ชวนคุณมารักษ์โลกกันเถอะ
Cr. IG: gretathunberg

แม้ว่าจะเป็นหญิงสาวตัวเล็ก ๆ แต่เธอก็ได้สร้างพลังขับเคลื่อนครั้งยิ่งใหญ่แก่โลกของเรา และยังได้รับการยกย่องให้เป็น PERSON OF THE YEAR ประจำปี 2019 จาก TIME อีกด้วย

สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอ และการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ที่ IG: gretathunberg

รักษ์ชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียงเราร่วมมือกัน ทั้งคุณ และ masii สามารถช่วยกันและกันทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับเราไปอีกยาวนาน

สนใจเปรียบเทียบบัตรเครดิต

compare-button เปรียบเทียบเลย!
เปรียบเทียบเลย!

นอกจากบทความดี ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว masii ยังเป็นเว็บไซต์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่มีบทความหลากหลายที่เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต ประกันรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถแลกเงิน และบทความอื่น ๆ ดี ๆ อีกมากมาย หากคุณสนใจอ่านบทความของมาสิ เพียงคลิกที่นี่ หากสนใจเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน คลิกที่นี่ รวมถึงสามารถแอด LINE: @masii (มี @ ด้วยนะ) เข้ามาคุยกันได้เลยค่ะ เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้คำแนะนำค่ะ

ad-banner-credit-card-900x141