รวมถาม-ตอบ ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?

รวมถาม-ตอบ
รวมถาม-ตอบ " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

นอกจาก การ สมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินด่วน สำหรับผู้ที่ต้องการ เงินก้อน เงิน ด่วน หรือการ กู้ เงิน แบบถูกกฎหมาย จาก masii.co.th แล้ว วันนี้ เรามาอัพเดท ประเด็นร้อนที่ต้องรีบทำความเข้าใจและลงทะเบียนกัน อย่าง ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 ล่าสุด ได้วันลงทะเบียนแล้ว ผู้มีสิทธิ์สามารถเช็คได้ ที่นี่เลย! พร้อมถาม-ตาม ทุกข้อสงสัย อย่าง…หลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ต้องมีอะไรบ้าง รวมไปถึงข้อสงสัยที่ว่า จะเริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ ใช้จ่ายได้วันไหน และคนเก่าที่มีบัตรฯ อยู่แล้ว ต้องลงด้วยหรือไม่นั้น เรามีคำตอบให้ครับ ถ้าพร้อมแล้ว ตาม มาสิ มาเลย…

รวมถาม-ตอบ " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?
รวมถาม-ตอบ ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?

รวมถาม-ตอบ ” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ” ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย? 

สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ปี 2565 นี้ มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน โดยมีทั้งหมด 8 ข้อ ดังนี้

1.มีสัญชาติไทย

2.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

4. รายได้ของผู้ลงทะเบียน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณ จะได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว

ส่วนใครที่อยากรู้ว่ารายได้ หรือฐานเงินเดือนของคุณ จะสามารถได้วงเงินกู้ เท่าไหร่ สำหรับ สินเชื่อออนไลน์ สินชื่อเงินด่วน อนุมัติไว หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถเช็ค ได้ที่นี่ !

รวมถาม-ตอบ " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?

5.ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ซึ่งการคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนนั้น จะคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว ซึ่งครอบครัวไหนที่สนใจ อยากทราบว่า สินเชื่อ ธนาคารไหน อนุมัติง่าย ก็สามารถ สอบถามและ สมัครได้ง่ายๆ ที่ masii.co.th ครับ

6.อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
  6.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
6.1.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( บ้านพร้อมที่ดิน )
– กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
– กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
6.1.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
– ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
– ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

          6.2 กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
6.2.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิ)
– กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

แต่ไม่ว่าคุณจะโสด หรือมีคู่สมรส หากเศรษฐกิจทำพิษ แต่ยังให้ชีวิตไปต่อได้ด้วย สินเชื่อส่วนบุคคล นะครับ โดยสามารถ เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล และ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ ได้เลย ที่นี่ )

6.2.2 กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
– ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
– ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
– ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

รวมถาม-ตอบ " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?

7.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มี บัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

8.ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวง เงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
– วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
– วง เงินกู้ สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

รวมถาม-ตอบ " บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ " บัตรคนจน ได้วันลงทะเบียนแล้ว เช็คเลย คนเก่าต้องลงมั้ย?

รวมถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัย !

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รายเก่าที่มีบัตรฯอยู่แล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่?

ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ระบุว่า คนที่มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่แล้วต้องลงทะเบียนใหม่ เนื่องจากครั้งนี้มีการตรวจเรื่องของคุณสมบัติเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากเป็นผู้ที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ยังไงก็ไม่มีปัญหาและจะได้สิทธิถือบัตรฯอยู่แล้ว

เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่?

ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ หรือลงทะเบียนได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ จะเริ่มลงได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2565 (กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน)

ส่วนกำหนดการหรือเป็นช่วงเดือนไหนนั้น จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการกำหนดเวลา หลักเกณฑ์ให้เป็นกิจลักษณะ ซึ่งต้องรอให้ทางคณะกรรมการฯพิจารณาให้เรียบร้อยก่อน

เริ่มใช้สิทธิวันไหน?

การใช้สิทธิคาดว่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2565 หรือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 สามารถเข้าร่วมได้ที่หน่วยรับลงทะเบียน ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) , ธนาคารออมสิน , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , กรมบัญชีกลาง , กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ) , สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร , สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด หรือ ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

สำหรับการที่จะนำบัตรสวัสดิการรัฐไปจับจ่ายซื้อของนั้น เบื้องต้นเราสามารถนำบัตรสวัสดิการรัฐไปใช้ได้ที่ร้านธงฟ้า และร้านถุงเงินประชารัฐครับ ใช้งานง่ายๆเพียงแค่เติมเงินเข้าบัตรที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาซึ่งสามารถเติมเงินเข้าบัตรได้ตั้งแต่ 100 บาท จนถึง 30,000 บาทเลยทีเดียว แถมยังไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินอีกด้วยครับ และสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆที่กำหนดเอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเช็คยอดเงิน เติมเงิน ถอนเงิน และโอนเงินได้ที่เครื่อง ATM และ ADM ของธนาคารกรุงไทยได้อีกด้วย

ขอบคุณที่มาของข่าวดีๆ จาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/986244

มาสิหวังว่า ผู้ที่กำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การลงทะเบียน การเช็คสิทธิ์ บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะได้รับความกระจ่างมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ดี แม้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสวัสดิการมากมาย รวมไปถึงช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่หากเราต้องการเงินด่วน หรือ ต้องการสินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้หนี้นอกระบบ ที่เป็นอยู่นั้น การขอสินเชื่อส่วนบุคคล อาจจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับช่วงเวลานี้ครับ

สนใจ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

regis-but
สนใจสมัคร

หากใครที่ต้องการ กู้ เงิน ด่วน ถ้ามัวรอแต่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคงไม่ทันใจ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อ สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล กับ masii กู้เงินออนไลน์ ง่ายๆ แถมเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลได้หลากหลายธนาคาร หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้เงินกับธนาคาร รวมถึง สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถแลกเงิน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ โทร 02 710 3100 หรือแอดไลน์ @masii  รวมทั้งติดตามข่าวสาร และความรู้ดีๆ เกี่ยวกับ การเงิน ประกันภัย เคล็ดลับการออม ข่าวสาร วาไรตี้ และความเชื่อเสริมโชคลาภ และกำลังใจ ได้ที่ มาสิบล็อก นะครับ

________________________

Please become Masii Fan

Facebook: https://lnkd.in/gFFh8mh
Website: www.masii.co.th
Blog: https://masii.co.th/blog
Line : @masii
Tel: 02 710 3100
Youtube: https://lnkd.in/gbQf9eh
Instagram: https://lnkd.in/ga4j5ri
Twitter: twitter.com/MasiiGroup
#บัตรเครดิต #สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ #ทำบัตรเครดิต #บัตรเครดิตใบแรก
#สินเชื่อส่วนบุคคล #บัตรกดเงินสด
#สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ #กู้เงิน
#ประกันภัยโดรน #ประกันโดรน #ลงทะเบียนโดรน #ขึ้นทะเบียนโดรน #Dronethailand
#ประกันรถยนต์ #ประกันรถยนต์ชั้น1 #สมัครประกันรถยนต์ #ประกันรถที่คุ้มที่สุด
#masii #มาสิ #ครบง่ายสะดวก #เพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า
#ครบง่ายสะดวกเพื่อความสุขในชีวิตที่ดีกว่า #SimplifiedComparison

banner-blog-masii PL