คืนหรือเลื่อน ตั๋วเครื่องบิน ที่จองล่วงหน้าช่วงสงกรานต์

มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์
มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์
สมัครรถแลกเงินโปรโมชั่น แจกฟรี Voucher Lazada

หลังจากรัฐบาลการประกาศเลื่อนวันหยุดวันสงกรานต์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้หลายคนรู้สึกกังวล เพราะจองตั๋วเครื่องบิน กันไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น Masii จึงรวบรวมมาตรการคืนหรือเลื่อน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนที่จองไว้ล่วงหน้า เพื่อใช้เดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ ซึ่งแต่ละสายการบินจะมีเงื่อนไขการคืนตั๋วเครื่องบินอย่างไรบ้าง ไปดูรายละเอียดกันเลย 

คืนหรือเลื่อน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์

1.Nok Air 

ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งของสายการบิน Nok Air ก่อนและภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2563 สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และส่วนต่างราคาตั๋ว
 • ขยายวันเดินทางและระบุวันเดินทางภายหลัง ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและส่วนต่างราคาตั๋ว

ช่องทางดำเนินการ : ติดต่อล่วงหน้าผ่าน Call Center 1318 และตัวแทนจำหน่ายของสายการบิน

มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์


2.Air Asia 

สำรองที่นั่งล่วงหน้าของสายการบินไทยแอร์เอเชีย (เฉพาะเที่ยวบิน FD)  ก่อนเเละภายในวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2563 สามารถดำเนินเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ เก็บวงเงินไว้ใช้ในบัญชีเครดิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  ซึ่งมีรายละเอียดได้ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางบินเดิม โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ
 • เก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมคะแนน AirAsia BIG สำหรับการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชีย และต้องดำเนินการจองภายใน 365 วัน 

ช่องทางดำเนินการ : ยื่นเรื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ผ่าน AVA ที่ support.airasia.com ส่วนกรณีสำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์ จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนเท่านั้น

มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์

3.Thai Lion Air

ผู้โดยสารที่สำรองบัตรโดยสารของสายการบิน Thai Lion Air ซึ่งมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2563-30 เมษายน 2563 ทั้งเส้นทางบินในและต่างประเทศ สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่าง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ถึง 30 กันยายน 2563
 • เก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี (Credit Shell) ของสายการบิน เพื่อใช้สำรองที่นั่งในครั้งถัดไป ในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งผู้โดยสารต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินภายใน 180 วัน นับจากวันเดินทางเดิม พร้อมกับต้องชำระส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร(ถ้ามี)
 • ขอคืนเงินได้เต็มจำนวน 

ช่องทางดำเนินการ : ติดต่อผ่าน Call center โทร. 0 2529 9999 หรือ เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ส่วนกรณีจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองเท่านั้น

มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์4.การบินไทย และ ไทยสมายล์ 

ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารเที่ยวบินภายในประเทศของการบินไทย และเที่ยวบินร่วมของไทยสมายล์ ที่ออกบัตรโดยสารก่อนวันที่ 19 มีนาคม 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 สามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในเส้นทางเดิมหรือรหัสชั้นโดยสาร (RBD) เดิม ในกรณีที่รหัสชั้นโดยสารที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่างในเที่ยวบินที่ต้องการเปลี่ยน ผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างและภาษี
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทางบินได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม โดยจะต้องชำระค่าส่วนต่างและภาษี
 • เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สามารถเปลี่ยนได้ 1 ครั้ง โดยมีค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางดำเนินการ : แจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อนวันเดินทางตามที่ระบุบนบัตรโดยสาร ได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0 2356 1111
มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์

5.Bangkok Airways

ใครที่สำรองที่นั่งของสายการบิน Bangkok Airways ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ก่อนหรือในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน โดยขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคาและภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทางบิน โดยขยายเวลาการเดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งผู้โดยสารต้องชำระค่าส่วนต่างราคา ค่าภาษี (ถ้ามี) กรณีรหัสชั้นเดินทาง (RBD)ที่ระบุบนบัตรโดยสารเดิมไม่มีที่นั่งว่าง
 • ขอรับคืนค่าบัตรโดยสารได้เต็มจำนวนโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางดำเนินการ : ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลูกค้า โทร 1771 หรือ 02 270 6699 หรือสำนักงานออกบัตรโดยสาร และตัวแทนขายของสายการบิน 

มาตรการคืน ตั๋วเครื่องบิน สำหรับคนจองตั๋วล่วงหน้าช่วงสงกรานต์

สนใจสมัครประกันเดินทาง

regis-but
สนใจสมัคร

ถึงแม้สงกรานต์ปีนี้ ไม่ได้ท่องเที่ยวพักผ่อนเหมือนอย่างทุกปี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามระหว่างรอให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ก็สามารถใช้เวลาช่วงนี้เตรียมตัว เตรียมความพร้อมในการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวกันไว้ล่วงหน้าดีกว่า และที่สำคัญอย่าลืมเพิ่มความคุ้มครองระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ด้วยการทำประกันเดินทางออนไลน์กับมาสิทุกครั้ง เพียงคลิกที่นี่  หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02 710 3100 รวมถึงแอด LINE @masii มาได้เลยtravel banner